آموزش عیب یابی موتورسیکلت

آموزش عیب یابی موتورسیکلت ایرادنوع صداها یا ایراداتترمزها صدای جیر جیر غیر ممتد : تاب داشتن دیسک یا قسمتی بر […]