روش برطرف نمودن خطای فاز جرقه در ایسیوهای s2000

در این تصویر روش اضافه کردن مقاومت برای حذف خطای فاز جرقه در ایسیوهای s2000 بطور کامل نشان داده شده […]