پس از تصادف و با عمل کردن کیسه هوا یا پیش کشنده های کمربند، تعویض کنترل یونیت کیسه هوا و کددهی به آن اجباری است. در این ویدئو نحوه معرفی و کدینگ یک کنترل یونیت خام روی هیوندا آزرا ۲۰۱۲ توسط عیب یاب جی اسکن آموزش داده می شود.