عیب یابی خودرو اولین قدم برای تعمیر خودرو می باشد و با توجه به اینکه صنف مکانیک با عیب برقی زیاد آشنایی ندارد ضرورت دارد با تجربیات آنها آشنا گردد بهمین دلیل در جزوه زیر که توسط شرکت امداد خودرو ایران تألیف گردییده است
ابتدا با عیوب باطری٬ سوییچ ٬استارت٬ دینام آشنا شده سپس به عیب یابی سیستم فن پرداخته شده و در نهایت تمامی ایسیوهای نصب شده برروی خودروهای ایران خودرو توضیح داده میشود.