فایل آموزشی چگونگی دانلود ایسیو با دستگاه دیاگ

در فایل زیر ابتدا ایراداتی که با دانلود ایسیو رفع عیب میگردند توضیح داده شده و سپس نحوه برطرف کردن خطاهای مختلف در ایسیوها به تفکیک نوع ایسیو و خودرو توضیح داده می شود

جزوه زیر کمک شایانی به رفع عیب با دستگاه دیاگ میکند

برای دیدن فایل آموزشی در کانال تلگرام لمس کنید???