در این جدول شما با پارامترهای استاندارد خودروهای ایرانی با ایسیوهای مختلف آشنا میشوید که از طریق مقایسه آن با پارامترهای خودرو به ایراد خودرو پی میبرید

جدول پارامترهای استاندارد خودروهای ایرانی